EnglishPolskiРусский
EnglishPolskiРусский

Гродненский городской центр культуры

Июнь 2018

Июнь 2018
June 2018
Czerwiec 2018
Чэрвень 2018
 
XII Республиканский фестиваль национальных культур

1-2 июня 2018 г.

Республиканский фестиваль национальных культур проводится один раз в два года. Тема нынешнего фестиваля – «Народные забавы». Традиционное шествие, которое по праву считается визитной карточкой фестиваля, будет включать элементы народного ярмарочного гуляния (цирк, балаган).   Гостей и участников ждут традиционные стилизованные подворья, фейерверк,  выставка национальных игрушек, механическая диорама, двухдневная квест-игра, этно-вечеринка с участием белорусских ди-джеев, выступление звезд эстрады и многое другое.

Подробная информация накануне мероприятия на сайте:  http://grodno.gov.by/, https://ckg.by

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

XII Republican Festival of National Cultures

June 1-2, 2018

The national festival of national cultures is held once in two years. The theme of this festival is “People’s Fun”. The traditional procession, which is considered to be the visiting card of the festival, will include elements of folk fair (circus, carnival booth). Guests and participants are expected not only by traditional stylized farmsteads, but also by fireworks, an exhibition of national toys, a mechanical diorama, a two-day quest game, an ethno-party with the participation of Belarusian DJ’s, performance of pop stars and others.

See more: http://grodno.gov.by/, https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57

(State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

XII Republikański Festiwal Kultur Narodowych

1-2 czerwca 2018 r.

Republikański Festiwal Kultur Narodowych odbywa się raz na dwa lata. Tematem ninijszego festiwalu są “Zabawy ludowe”. Tradycyjna procesja, uznawana za wizytówkę festiwalu, obejmie elementy targów ludowych (cyrk, bałagan). Gości i uczestników czekają  tradycyjne stylizowane podwórki, fajerwerki, wystawa narodowych zabawek, mechaniczna diorama, dwudniowa quiz gra, etno-impreza z udziałem białoruskich didżejów, występy gwiazd muzyki pop i wiele innego.

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 20 20,

+ 375 152 68 48 57

http://grodno.gov.by/, http://ckg.by

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

XII Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур

1-2 чэрвеня 2018 г.

Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур праводзіцца адзін раз у два гады. Тэма сёлетняга фестывалю – «Народныя забавы». Традыцыйнае шэсце, якое па праве лічыцца візітнай карткай фестывалю, будзе ўключаць элементы народнага кірмашовага гулянні (цырк, балаган). Гасцей і ўдзельнікаў чакаюць традыцыйныя стылізаваныя падворкі, феерверк, выстава нацыянальных цацак, механічная дыярама, двухдзённая квэст-гульня, этна-вечарына з удзелам беларускіх ды-джэяў, выступленне зорак эстрады і многае іншае.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://grodno.gov.by/, https://ckg.by

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Паповіча, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 
Международный день защиты детей

1 июня 2018 г.

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. В этот день в городе пройдут различные мероприятия.

Подробная информация накануне мероприятия на сайте:  http://grodno.gov.by/

Контактный телефон: +375 152 72 04 83, + 375 152 72 04 02

(отдел образования, спорта и туризма горисполкома)

International Children’s Day

June 1, 2018

Children’s Day is not only a happy holiday for the children, it is also a reminder to the society about the need to protect the rights of the child, so that all children grow up happy, learn, do their favorite things and in the future become wonderful parents and citizens of their country. In this day in the city there will take place various activities.

See more: http://grodno.gov.by/

Contact phone: +375 152 72 04 83, + 375 152 72 04 02 (Department of Education, Sports and Tourism of the City Executive Committee)

Międzynarodowy Dzień Dziecka

1 czerwca 2018 r.

Dzień Dziecka to nie tylko wesołe święto dla dzieci, to także przypomnienie społeczeństwu o potrzebie ochrony praw dziecka, aby wszystkie dzieci dorastały szczęśliwe, uczyły się, zajmowały się swoimi ulubionymi rzeczami, a w przyszłości stały się wspaniałymi rodzicami i obywatelami swojego kraju. Tego dnia w mieście odbędą się różne wydarzenia.

Kontakt telefoniczny: +375 152 72 04 83, + 375 152 72 04 02

http://grodno.gov.by/

Міжнародны дзень абароны дзяцей

1 чэрвеня 2018 г.

Дзень абароны дзяцей – гэта не толькі вясёлае свята для саміх дзяцей, гэта і напамін грамадству аб неабходнасці абараняць правы дзіцяці, каб усе дзеці раслі шчаслівымі, вучыліся, займаліся любімай справай і ў будучыні сталі выдатнымі бацькамі і грамадзянамі сваёй краіны. У гэты дзень у горадзе пройдуць розныя мерапрыемствы.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://grodno.gov.by/

Кантактны тэлефон: +375 152 72 04 83, + 375 152 72 04 02

(аддзел адукацыі, спорту і турызму гарвыканкама)

 
1 июня на базе отдыха «Привал»

Развлекательно-анимационная программа для детей.

Подробная информация: http://gtfprival.by

Контактный телефон: + 375 33 3 144 144, + 375 29 837 43 74 (администратор гостиницы «Prival Hotel»).

e-mail: prival@tabak.by

June 1 at the recreation center “Prival”

 Entertaining and animation program for children.

See more: http://gtfprival.by

Contact phone: + 375 33 3 144 144, + 375 29 837 43 74

(administrator of the hotel “Prival Hotel”).

e-mail: prival@tabak.by

1 czerwca w ośrodku wypoczynkowym”Priwał”

Rozrywkowo-animacyjny program dla dzieci.

Szczegółowe informacje: http://gtfprival.by

Telefon kontaktowy: + 375 33 3 144 144,+ 375 29 837 43 74(administracja hotelu «PrivalHotel»)

e-mail: prival@tabak.by

1 чэрвеня на базе адпачынку «Прывал»

Забаўляльна-анімацыйная праграма для дзяцей.

Падрабязная інфармацыя: http://gtfprival.by

Кантактны тэлефон: + 375 33 3 144 144, + 375 29 837 43 74 (адміністратар гасцініцы «Prival Hotel»)

е-mail: prival@tabak.by

 
Культурно-развлекательная программа

«Вам, уважаемые ветераны и пожилые люди»

июнь 2018 г. урочище «Пышки»

(по субботам и воскресеньям ежемесячно)

Культурно-развлекательные мероприятия для пожилых людей с приглашением артистов, духовых оркестров. Проводятся в летний период до 1 октября по субботам и воскресеньям.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте: https://ckg.by

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Cultural and entertainment program

“To you, dear veterans and elderly people”

May 1, 2018 the opening of the season, “Pyshki” area

  (on Saturdays and Sundays every month)

Cultural and entertainment events for the elderly with the invitation of artists, brass bands are held in summer until October 1 on Saturdays and Sundays.

See more: https://ckg.by

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57

(State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Kulturalno-rozrywkowy program

“Dla was, drodzy weterani i starsi ludzie”

Czerwiec 2018 r. las miejski”Pyshki”

(w soboty i niedziele co miesiąc)

Kulturalno-rozrywkowe imprezy dla osób starszych z zaproszeniem wykonawców, orkiestr dętych. Odbywa się latem do 1 października w soboty i niedziele.

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 20 20,

+ 375 152 68 48 57 

https://ckg.by

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Культурна-забаўляльная праграма

«Вам, паважаныя ветэраны і сталыя людзі»

чэрвень 2018 г., урочышча «Пышкі»

(па суботах і нядзелях штомесяц)

Культурна-забаўляльныя мерапрыемствы для пажылых людзей з запрашэннем артыстаў, духавых аркестраў. Праводзяцца ў летні перыяд да 1 кастрычніка па суботах і нядзелях.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемстваў на сайце: https://ckg.by

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Паповіча, 50)

е-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 
X ежегодный Международный байк фестиваль

«Хавайся ў бульбу – 2018»

8, 9 и 10 июня 2018 г., база отдыха «Купалинка»

Движение мотоколонны по улицам города и выставка мототехники на

пл. Ленина. На центральной площади города будет организована выставка мотоциклов всех участников мероприятия, а также мотопарад по улицам города. Фестиваль посещают гости из Германии, Чехии, Польши, Литвы и России. В программе торжественное открытие фестиваля на базе отдыха «Купалинка», выступления приглашенных артистов, конкурсные программы, фаер-шоу.

Подробная информация: https://vk.com/havasya_u_bulbu

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

короткий номер 107

e-mail: kultura-grodno@tut.by

X Annual International Bike Festival

“Havaysya u Bulbu- 2018”

8, 9, 10 June 2018, recreation center “Kupalinka”

Movement motocolumns through the streets of the city and exhibition of mototechnics on Lenin Sq. On the central square of the city an exhibition of motorcycles of all participants of the event will be organized, as well as motorcycle parade through the streets of the city. The festival is visited by guests from Germany, the Czech Republic, Poland, Lithuania and Russia. The program of the opening ceremony of the festival is going to be at the recreation center “Kupalinka”, as well as performances, competitions, a fire show.

See more: https://vk.com/havasya_u_bulbu

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1).

short number 107

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Coroczny międzynarodowy zlot motocyklowy “Chawajsia u bulbu – 2018”

8, 9, 10 czerwiec 2018 r., ośrodek rekreacyjny “Kupalinka”

Ruch motocylkowy ulicami miasta i wystawa motocykli na

pl. Lenina. Na centralnym placu miasta zostanie zorganizowana wystawa motocykli wszystkich uczestników imprezy, a także parada motocyklowa po ulicach miasta. Festiwal odwiedzają goście z Niemiec, Czech, Polski, Litwy i Rosji.

W programie wielkie otwarcie festiwalu w centrum rekreacyjnym “Kupalinka”, występy zaproszonych wykonawców, programy konkursowe, fire-show.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, 107

https://vk.com/havasya_u_bulbu

e-mail:kultura-grodno@tut.by

X штогадовы Міжнародны байк фестываль

«Хавайся ў бульбу – 2018»

8, 9, 10 чэрвеня  2018 г., база адпачынку «Купалінка»

Рух мотакалоны па вуліцах горада і выстава мотатэхнікі на пл. Леніна. На цэнтральнай плошчы горада будзе арганізавана выстава матацыклаў усіх удзельнікаў мерапрыемства, а таксама мотапарад па вуліцах горада. Фестываль наведваюць госці з Германіі, Чэхіі, Польшчы, Літвы і Расіі. У праграме ўрачыстае адкрыццё фестывалю на базе адпачынку «Купалінка», выступленні запрошаных артыстаў, конкурсныя праграмы, фаер-шоу.

Падрабязная інфармацыя: https://vk.com/havasya_u_bulbu

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

кароткі нумар 107

e-mail: kultura-grodno@tut.by

 
Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня»

9, 16, 23 и 30 июня 2018 г., 17.00

пл. Советская

(по субботам)

Серия концертов и мероприятий с участием артистов города Гродно.

В июне гостей и жителей города ждет серия мероприятий с белорусским колоритом при участии белорусского народного ансамбля белоруской музыки и песни «Гасцінец», народного ансамбля белорусской песни «Гарадніца», народного ансамбля песни «Неман»,

хора ветеранов войны и труда и других.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте: https://ckg.by

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Возможны изменения в связи с погодными условиями

Activities within the framework of the project “Activities of the weekend”

June 9, 16, 23 and 30, 2018, 17.00

Sovietskaya Sq.

 (on Saturdays)

A series of concerts and events with the participation of artists of Grodno.

In June, the guests and residents of the city are waiting for a series of events with Belarusian color with the participation of the Belarusian folk ensemble of Belarusian music and song ” Gastsinets “, the national ensemble of the Belarusian song “Garadnitsa”, the folk song ensemble “Neman”

chorus of veterans of war and labor and others.

  See more: https://ckg.by

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Due to weather conditions changes in the program are possible

Działania w ramach projektu “Imprezy dnia wolnego “

9, 16, 23 i 30 czerwca 2018 w godzinach, 17.00

pl. Sowiecki (w soboty)

Cykl koncertów i wydarzeń z udziałem wykonawców z miasta Grodna.

W czerwcu gości i mieszkańców miasta czeka seria wydarzeń o białoruskiej kolorystyce z udziałem białoruskiego zespołu ludowego białoruskiej muzyki i pieśni “Gasciniec”, narodowego zespołu białoruskiej piosenki “Garadnica”, ludowego zespołu pieśni “Niemen” chór weteranów wojny i pracy i innych.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 20 20,

+ 375 152 68 48 57

https://ckg.by

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

* Są możliwe zmiany ze względu na warunki pogodowe

Мерапрыемствы ў межах праекту «Мерапрыемствы выхаднога дня»

9, 16, 23 і 30 чэрвеня 2018 г., 17.00

пл. Савецкая

(па суботах)

Серыя канцэртаў і мерапрыемстваў з удзелам артыстаў горада Гродна.

У чэрвені гасцей і жыхароў горада чакае серыя мерапрыемстваў з беларускім каларытам пры ўдзеле беларускага народнага ансамбля беларускай музыкі і песні «Гасцінец», народнага ансамбля беларускай песні «Гарадніца», народнага ансамбля песні «Нёман», хору ветэранаў вайны і працы і іншых.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемстваў на сайце: https://ckg.by

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Паповіча, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Магчымы змены ў сувязі з пагоднымі ўмовамі

 

 
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (митинг) 
22 июня 2018 г., 10.00

Возложение цветов и венков к вечному огню в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера от лица руководства города и области.Памятная дата в Республике Беларусь

Подробная информация накануне мероприятия на сайте:  http://grodno.gov.by/

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Day of national memory of victims of the Great Patriotic War

 (meeting)

Laying flowers and wreaths to the eternal fire in the city park named after Zh.-E. Zhiliber on behalf of the leadership of the city and the region. Memorable date in the Republic of Belarus.

See more: http://grodno.gov.by/

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Dzień pamięci narodowej ofiar Drugiej Wojny światowej

22 czerwca 2018 roku, godz. 10.00

Składanie kwiatów i wieńców do wiecznego ognia w miejskim parku

im. Z.E. Zhilibera w imieniu kierownictwa miasta i regionu.

Niezapomniana data w Republice Białoruś

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 20 20,

+ 375 152 68 48 57

 http://grodno.gov.by/

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны

(мітынг)

22 чэрвеня 2018 г., 10.00

Ускладанне кветак і вянкоў да вечнага агню ў гарадскім парку імя Ж.-Э. Жылібера ад кіраўніцтва горада і вобласці.

Памятная дата ў Рэспубліцы Беларусь

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://grodno.gov.by/

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Паповіча, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 
Фестиваль юмора и эстрады «Гродно-Москва­-Транзит»

июнь 2018 г.

Фестиваль с участием театра юмора «Кан-кан»

ГУ «Гродненский городской центр культуры».

В мероприятии принимают участие юмористы, вокалисты и музыканты. Откроет данный фестиваль конкурсная программа, а закончится концертной программой.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте: https://ckg.by

Контактный телефон: + 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57

(ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: ck.grodno@gmail.com

Festival of Humor and Variety «Grodno-Moscow-Transit»

June 2018

Festival with the participation of “Kan-kan” humor theater

State Institution “Grodno City Cultural Center”.

The event is attended by humorists, vocalists and musicians. The competition program will open this festival, and will end with a concert program.

See more: https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: ck.grodno@gmail.com

Festiwal humoru i estrady «Grodno-Moskwa-Transit»

czerwiec 2018 r.

Festiwal z udziałem teatru humoru «Kan-kan»

Instytucja państwowa “Grodzieński miejski centrum kultury”.

W imprezie wezmą udział humoryści, wokaliści i muzycy. Otworzy festiwal program konkursowy i zakończy się programem koncertowym.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57

https://ckg.by

  e-mail: ck.grodno@gmail.com

Фестываль гумару і эстрады «Гродна-Масква-Транзіт»

чэрвень 2018 г.

Фестываль з удзелам тэатра гумару «Канкан»

ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры».

У мерапрыемстве возьмуць удзел гумарысты, вакалісты і музыкі.

Адкрые дадзены фестываль конкурсная праграма, а завяршыцца ён канцэртнай праграмай.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемстваў на сайце: https://ckg.by

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57

(ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Паповіча, 50)

e-mail: ck.grodno@gmail.com

 
«Концерты на балконе» 
июнь 2018 г., ул. Советская

Летними вечерами гродненцы и гости нашего города могут стать зрителями необычных концертов. Сценой для вокалистов и инструменталистов служит балкон одного из зданий исторического центра Гродно. Чарующие звуки саксофона, скрипки и баяна, дуэты из знаменитых опер, классика и джаз, этномузыка и шлягеры прошлого века – все это сделает вечера в центре города по-настоящему незабываемыми.Подробна информация на сайте http://grof.by

Контактный телефон: + 375 15 233 70 02

(ГУК «Гродненская областная филармония»)

email:  philarmonia@grof.by

“Concert on the balcony”

June 2018, Sovietskaya street

 

On summer evenings Grodno residents and guests of our city can become spectators of unusual concerts. A stage for the vocalists and instrumentalists of Grodno Regional Philharmonic Society is the balcony of one of the buildings of the historical center of Grodno. Charming sounds of the saxophone, the violin and the bayan, duets from famous operas of Mozart and Delibes, classics and jazz, ethnic music and hits of the last century – all this will make the evenings in the center of the city truly unforgettable!

See more: http://grof.by

 

Contact phone: + 375 15 233 70 02 (State Institution of Culture «Grodno Regional Philharmonic Society»)

e-mail:  philarmonia@grof.by

“Koncerty na balkonie” 

czerwiec 2018 r., ul. Sowieckaja

W letnie wieczory mieszkańcy Grodna i goście naszego miasta mogą stać się widzami niezwykłych koncertów. Scena dla wokalistów i instrumentalistów to balkon jednego z budynków historycznego centrum Grodna. Urocze dźwięki saksofonu, skrzypiec i bajanu, duety ze słynnych oper, klasyki i jazzu, etnomuzyka i przeboje ubiegłego wieku – wszystko to sprawi, że wieczory w centrum miasta będą niezapomniane.

Kontakt telefoniczny: + 375 15 233 70 02

http://grof.by

e-mail:  philarmonia@grof.by

«Канцэрты на балконе»

чэрвень 2018 г., вул. Савецкая

Летнімі вечарамі гродзенцы і госці нашага горада могуць стаць гледачамі незвычайных канцэртаў. Сцэнай для вакалістаў і інструменталістаў служыць балкон аднаго з будынкаў гістарычнага цэнтра Гродна. Чароўныя гукі саксафона, скрыпкі і баяна, дуэты са знакамітых опер, класіка і джаз, этнамузыка і шлягеры мінулага стагоддзя – усё гэта зробіць вечары ў цэнтры горада па-сапраўднаму незабыўнымі.

Падрабязная інфармацыя на сайце: http://grof.by

Кантактны тэлефон: + 375 15 233 70 02

(ДУК «Гродзенская абласная філармонія»)

e-mail: philarmonia@grof.by

 
Летний концерт-бал у Элизы Ожешко

июнь 2018 г., г. Гродно

Театрализованный бал в доме-музее Элизы Ожешко.  Широкие кринолиновые платья у дам и элегантные строгие фраки у мужчин, размеренный ритм полонеза и быстрые вальсы — уже традиционно в июне у домика Элизы Ожешко можно совершить своеобразное путешествие во времени. Гродненцы и гости города смогут посетить бал у Элизы Ожешко, где их ждут звучание живой инструментальной музыки и романсов, салонные игры, фотосъемки, а также танцы разных народов – вальс, мазурка.

Контактный телефон: +375 15 274 33 92, +375 15 274 33 64,

+ 375 152 74 33 62 (главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома)

Summer concert-ball at Eliza Ozheshko

June, 2018

A theatrical ball in the house-museum of E. Ozheshko

 

Ladies in wide crinoline dresses and men in elegant strict dress coats, a measured rhythm of the polonaise and fast waltzes – traditionally in June one can make a kind of a journey in time at the house of Eliza Ozheshko. Grodno residents and guests of the city will be able to visit the ball at Eliza Ozheshko, where they are waited by the sound of live instrumental music and romances, salon games, photography,

as well as dances of different peoples – waltz, mazurka

 

Contact phone: +375 15 274 33 92, +375 15 274 33 64,

+ 375 152 74 33 62 (main Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the Regional Executive Committee)

Letni koncert-bal u Elizy Ożeshkowej czerwiec 2018 r., m.Grodno

Bal teatralny w domu-muzeum Elizy Ożeshkowej.

Szerokie suknie dla pań i eleganckie fraki dla mężczyzn, umiarkowany rytm poloneza i szybkie walce – już tradycyjnie w czerwcu obok domu Elizy Ożeshkowej można odbyć osobliwą podróż w czasie. Mieszkańcy Grodna i goście miasta będą mogli odwiedzić bal u Elizy Ożeszkowej, gdzie czeka na nich dźwięk na żywo muzyki instrumentalnej i romansów, gry salonowe, sesje fotograficzne, a także tańce różnych narodów – walc, mazurka.

 

Kontakt telefoniczny: +375 15 274 33 92, +375 15 274 33 64,

+ 375 152 74 33 62

Летні канцэрт-баль у Элізы Ажэшкі

чэрвень 2018 г., г. Гродна

Тэатралізаваны баль у доме-музеі Элізы Ажэшкі. Шырокія крыналінавыя сукенкі ў жанчын, строгія і элегантныя фракі ў мужчын, мерны рытм паланэза і хуткія вальсы – ужо традыцыйна ў чэрвені ля доміка Элізы Ажэшкі можна здзейсніць своеасаблівае падарожжа ў часе. Гродзенцы і госці горада змогуць наведаць баль у Элізы Ажэшкі, дзе іх чакаюць гучанне жывой інструментальнай музыкі і рамансаў, салонныя гульні, фотаздымкі, а таксама танцы розных народаў – вальс, мазурка.

Кантактны тэлефон: +375 15 274 33 92, +375 15 274 33 64,

+ 375 152 74 33 62 (галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама)

 

 
XII открытый фестиваль джазовой музыки «Гродно-Джаз» 
июнь 2018 г.
открытая площадка у стен Нового замка

Фестиваль джазовой музыки «Grodno Jazz» — праздник для любителей джаза и одна из визитных карточек города Гродно. В последние выходные июня волна джаза традиционно нахлынет на Гродно и наполнит романтикой своего звучания стены Нового замка. В фестивале участвуют исполнители и коллективы из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Подробна информация на сайте http://grof.by

 

Контактный телефон: + 375 15 233 70 02

(ГУК «Гродненская областная филармония»)

e-mail:  philarmonia@grof.by

XII open festival of jazz music “Grodno-Jazz”

June 2018

open area at the walls of the New Castle

The festival of jazz music «Grodno Jazz» is a holiday for jazz lovers and visiting card of Grodno. In the last weekend of June, a wave of jazz traditionally rushes to Grodno and will fill the walls of the New Castle with the romance of its sound. Performers and bands from Belarus and countries of near and far abroad participate in the festival.

See more: http://grof.by

Contact phone: + 375 15 233 70 02

(State Institution of Culture “Grodno Regional Philharmonic Society”)

e-mail:  philarmonia@grof.by

 XII otwarty festiwal muzyki jazzowej “Grodno-Jazz”

czerwiec 2018 r. otwarty plac przy murach Nowego Zamku

Festiwal muzyki jazzowej «Grodno Jazz» to święto dla miłośników jazzu i jedna z wizytówek miasta Grodna. W ostatni weekend czerwca fala jazzu tradycyjnie pochłonie Grodno i napełni romantyką swego brzmienia mury Nowego Zamku. W festiwalu biorą udział wykonawcy i zespoły z Białorusi oraz krajów zagranicznych.

Kontakt telefoniczny: + 375 15 233 70 02

http://grof.by

e-mail:  philarmonia@grof.by

XII адкрыты фестываль джазавай музыкі «Гродна-Джаз»

чэрвень 2018 г.

адкрытая пляцоўка ля сцен Новага замка

Фестываль джазавай музыкі «Grodno Jazz» – свята для аматараў джаза і адна з візітных картак горада Гродна. У апошнія выхадныя чэрвеня хваля джазу традыцыйна нахлыне на Гродна і напоўніць рамантыкай свайго гучання сцены Новага замка. У фестывалі ўдзельнічаюць выканаўцы і калектывы з Беларусі і краін блізкага і далёкага замежжа.

Падрабязная інфармацыя на сайце: http://grof.by

Кантактны тэлефон: + 375 15 233 70 02

(ДУК «Гродзенская абласная філармонія»)

e-mail: philarmonia@grof.by

 
Мероприятия в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера совместно с

ОО «Гродненский парк аттракционов»

июнь 2018 г.

В программе работа аниматоров на тематических мероприятиях (по отдельному плану), ростовые куклы, конкурсы и подарки. Работа парка аттракционов, розыгрыши пригласительных билетов, работа торговых объектов с продажей попкорна и складной ваты.

Подробная информация и афиши о проведении мероприятий: https://vk.com/parkgrodno

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Events in the city park named after Zh.E. Zhilyber together with

NGO “Grodno Amusement Park”

May 2018

In the program, the work of animators at thematic events (according to a separate plan), life-size puppets, contests and gifts. The work of the amusement park, the drawing of invitation cards, the work of retail facilities with the sale of popcorn and candy floss.

See more: https://vk.com/parkgrodno

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Wydarzenia w parku miejskim im. J.-E.Zilibera wraz z

OO “ Grodzieński Park Atrakcji” czerwiec 2018 r.

W programie praca animatorów na imprezach tematycznych (według odrębnego planu), lalki wzrostowe, konkursy i prezenty. Praca parku rozrywki, losowanie zaproszeń, praca obiektów handlowych ze sprzedażą popcornu i słodkiej waty.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94

https://vk.com/parkgrodno

  e-mail: kultura-grodno@tut.by

Мерапрыемствы ў гарадскім парку імя Ж.-Э. Жылібера сумесна з

ТАА «Гродзенскі парк атракцыёнаў»

чэрвень 2018 г.

У праграме праца аніматараў на тэматычных мерапрыемствах (па асобным плане), роставыя лялькі, конкурсы і падарункі. Праца парку атракцыёнаў, розыгрышы запрашальных білетаў, праца гандлёвых аб’ектаў з продажам папкорна і салодкай ваты.

Падрабязная інфармацыя і афішы аб правядзенні мерапрыемстваў: https://vk.com/parkgrodno

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

 
Мероприятия, в рамках празднования Дня молодежи 
июнь 2018 г.
городской парк им. Ж.-Э.Жилибера/площадка у Молодежного центра Гродно»

Концертная и танцевальная шоу-программа, акции  от ОО «БРСМ», приуроченные к празднованию Дня молодёжи.

День молодежи — праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, любви и романтики, праздник, воспевающий креатив и потенциал тех, за кем стоит будущее страны. День молодежи вошел официально в календарь в 1998 году. К категории «молодёжь» сегодня относятся школьники, студенты, молодые специалисты – все, кому от 14 до 31 года.

Подробная информация накануне мероприятия на сайте:  http://grodno.gov.by/

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 , + 375 152 74 31 41

(отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1), + 375 152  72 33 88, + 375 152 74 31 66,

+ 375 15 2 72 08 23 (городской комитет ОО «БРСМ»)

email: kultura-grodno@tut.by, gr_gk_brsm@mail.ru

Events, within the celebration of Youth Day

June, 2018

city park named after J.-E. Zhiliber

near Youth center “Grodno”

Concert and dance show program, actions from NGO “Belarusian Republican Youth Union”, dedicated to the celebration of Youth Day.

Youth Day is a holiday of creativity and inspiration, energy and enthusiasm, love and romance, a holiday celebrating the creative potential of those behind whom the future of the country stands. Youth Day entered officially in the calendar in 1998. The category of “youth” today includes schoolchildren, students, young professionals – all those who are between 14 and 31 years old.

See more: http://grodno.gov.by/

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1), + 375 152 74 31 41 (City Committee of NGO

“Belarusian Republican Youth Union”)

 e-mail: kultura-grodno@tut.by, gr_gk_brsm@mail.ru

Działania w ramach obchodów Dnia Młodzieży  czerwiec 2018 r.

Park miejski im. J.-E.Zilibera / placówka obok Młodzieżowego Centrum «Grodno»

Program koncertowy i pokazy taneczne, akcje od “Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży “, przygotowane specjalnie  do Dnia Młodzieży.

Dzień Młodzieży to święto twórczości i inspiracji, energii i entuzjazmu, miłości i romantyki, święto które wyśpiewa kreatyw i potencjał tych, za kim stoi przyszłość kraju. Dzień Młodzieży oficjalnie wszedł do kalendarza w 1998 roku. Kategoria “młodzież” obejmuje dziś dzieci w wieku szkolnym, studentów, młodych specjalistów – wszystkie osoby w wieku od 14 do 31 lat.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94 , + 375 152 74 31 41

http://grodno.gov.by

 e-mail: kultura-grodno@tut.by, gr_gk_brsm@mail.ru

Мерапрыемства, у межах святкавання Дня моладзі 

чэрвень 2018 г.

Гарадскі парк імя Ж.-Э. Жылібера

пляцоўка ля моладзевага цэнтра «Гродна»

Канцэртная і танцавальная шоу-праграма, акцыі ад ГА «БРСМ», прымеркаваныя да святкавання Дня моладзі.

Дзень моладзі – свята творчасці і натхнення, энергіі і запалу, кахання і рамантыкі, свята, якое ўсхваляе крэатыў і патэнцыял тых, за кім стаіць будучыня краіны. Дзень моладзі афіцыйна ўвайшоў у каляндар у 1998 годзе. Да катэгорыі «моладзь» сёння адносяцца школьнікі, студэнты, маладыя спецыялісты – усе, каму ад 14 да 31 года.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://grodno.gov.by/

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 , + 375 152 74 31 41

(аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1), + 375 152 72 33 88, + 375 152 74 31 66,

+ 375 15 2 72 08 23 (гарадскі камітэт ГА «БРСМ»)

е-mail: kultura-grodno@tut.by, gr_gk_brsm@mail.ru

 
Тожественный концерт, приуроченный к празднованию 
Дня Независимости Республики Беларусь (3 июля 2018 г.)
29 июня 2018 г., 16.00
Большой зал ГУК «Гродненский областной драматический театр».
 
На торжественное мероприятие приглашаются ветераны и жители Гродно, которые принимают поздравления от руководства города. В программе мероприятия выступления коллективов г. Гродно и приглашенных артистов из Республики Беларусь, которые исполнят известные и всеми любимые произведения.Подробная информация накануне мероприятия на сайте:  http://grodno.gov.by/

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

A solemn concert dedicated to the celebration of

         Independence Day of the Republic of Belarus (July 3, 2018)

end of June 2018, 16 00

The Great Hall of State Institution of Culture “Grodno Regional Drama Theater

Veterans and residents of Grodno, who accept congratulations from the city administration are invited to the solemn event. The program of the event includes performances by collectives from Grodno and invited artists from the Republic of Belarus, who will perform well-known and beloved songs.

See more: http://grodno.gov.by/

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Koncert poświęcony obchodom

Dniu Niepodległości Republiki Białoruś (3 lipca 2018 r.)

koniec czerwca 2018 r., godz. 16.00

Duża sala GUK «Grodzieńskiego regionalnego teatru dramatycznego».

Na uroczystość są zapraszani weterani i mieszkańcy Grodna, którzy przyjmują gratulacje od kierownictwa miasta. Program obejmuje występy zespołów z Grodna oraz zaproszonych wykonawców z Republiki Białoruś, którzy wykonają znane i lubiane utwory.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94 

http://grodno.gov.by/

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Урачысты канцэрт, прымеркаваны да святкавання

Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (3 ліпеня)

29 чэрвеня 2018 г., 16.00

Вялікая зала ДУК «Гродзенскі абласны драматычны тэатр».

На ўрачыстае мерапрыемства запрашаюцца ветэраны і жыхары Гродна, якія прымаюць віншаванні ад кіраўніцтва горада. У праграме мерапрыемства выступленні калектываў г. Гродна і запрошаных артыстаў з Рэспублікі Беларусь, якія выканаюць вядомыя і ўсімі любімыя творы.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемства на сайце: http://grodno.gov.by/

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

 

 
Мероприятия по ул. Советской в стиле «Гродно Арбат»

июнь 2018 г. (на протяжении месяца)

Выставки-ярмарки мастеров народного творчества и художников любительского объединения «Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (еженедельно: среда, пятница, суббота, воскресенье), работа уличных музыкантов по ул. Советская, художника-портретиста, уличных танцоров, кавер-бендов, работа кафе под открытым небом.

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

 + 375 15 2 68 38 20, + 375 152 68 20 20  (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Возможны изменения в связи с погодными условиями

Events on Sovietskaya street in the style of “Grodno Arbat”

June 2018 (during the month)

Exhibitions and fairs of masters of national creativity and artists of amateur association “Garadzensky Kalaryt” State Institution “Grodno City Cultural Center” (weekly: Wednesday, Friday, Saturday, Sunday), work of street musicians on Sovietskaya str., portrait painter, street dancers, cover bands, work cafe in the open air.

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1), + 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

* Due to weather conditions changes in the program are possible

Wydarzenia na ulicy Sowieckiej w stylu “Grodno Arbat”

czerwiec 2018 r.(w ciągu miesiąca)

Wystawy-jarmarki  mistrzów twórczości narodowej i artystów amatorskiego stowarzyszenia “Garadzenski Kalaryt” GU “Grodzieński miejski centrum kultury” (co tydzień: środa, piątek, sobota, niedziela), praca ulicznych muzyków przy ulicy Sowieckiej, malarza-portrecisty, tancerzy ulicznych, kawer-bendów, praca kawiarni na świeżym powietrzu.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 20 20,

+ 375 152 68 48 57

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

* Są możliwe zmiany ze względu na warunki pogodowe

Мерапрыемствы па вул. Савецкай у стылі «Гродна Арбат»

чэрвень 2018 г. (на працягу месяца)

Выставы-кірмашы майстроў народнай творчасці і мастакоў аматарскага аб’яднання «Гарадзенскі каларыт» ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры» (штотыдзень: серада, пятніца, субота, нядзеля), работа вулічных музыкаў па вул. Савецкай, мастака-партрэтыста, вулічных танцораў, кавер-бэндаў, праца кафэ пад адкрытым небам.

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 15 2 68 38 20, + 375 152 68 20 20 (ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Паповіча, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Магчымы змены ў сувязі з пагоднымі ўмовамі

 

 
Разножанровые концерты из серии

«Музыкально-туристический сезон «Суббота у Дворца»,

9, 16, 23 и 30 июня 2018 г. с 19.00 до 21.00

на пл. Советской у филиала №3 «Дворец культуры»

На протяжении летнего периода на пл. Советской будут организованы разножанровые концерты с участием популярных артистов, музыкантов города, приглашенных артистов из ближнего зарубежья.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте:

 https://ckg.by, https://vk.com/kz_grodno

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 29 285 80 50 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», Альферович Евгений Олегович)

е-mail: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Various genre concerts from the series

“The musical and tourist season “Saturday at the Palace”,

Opening of the season on May 26, 2018 , 19.00 – 21.00

Sovietskaya Sq., “Palace of Culture” branch № 3

During the summer period on Sovietskaya Sq. will be organized various genre concerts with the participation of popular artists, musicians of the city, invited artists from the near abroad.

On May 26, a grand opening of a series of concerts will take place.

See more:

https://ckg.by, https://vk.com/kz_grodno

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94  (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1), + 375 29 285 80 50 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Alferovich Evgeny Olegovich)

е-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Koncerty różnych gatunków muzycznych z cyklu

” Muzyczno-turystyczny sezon “Sobota obok Pałacu”,

9, 16, 23 i 30 czerwca 2018 r. od 19.00 do 21.00

na pl. Sowieckim obok filii № 3 “Pałac Kultury”

W okresie letnim na placu Sowieckim będą organizowane koncerty różnych gatunków muzycznych z udziałem popularnych wykonawców, muzyków miasta, zaproszonych artystów z zagranicy.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 29 285 80 50

https://ckg.by, https://vk.com/kz_grodno

е-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Рознажанравыя канцэрты з серыі

«Музычна-турыстычны сезон «Субота ля Палаца»,

9, 16, 23 і 30 чэрвеня 2018 г. з 19.00 да 21.00

на пл. Савецкай ля філіяла №3 «Палац культуры»

На працягу летняга перыяду на пл. Савецкай будуць арганізаваны рознажанравыя канцэрты з удзелам папулярных артыстаў, музыкаў горада, запрошаных артыстаў з блізкага замежжа.

Падрабязная інфармацыя напярэдадні мерапрыемстваў на сайце:

https://ckg.by, https://vk.com/kz_grodno

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 29 285 80 50 (ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры»,

Альфяровіч Яўген Алегавіч)

е-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

 
Выставки коллекционного материала и предметов старины “Гарадзенскі скарабей”

(филиал №3 «Дворец культуры»)

июнь 2018 г. (по субботам и /или воскресеньям)

Организатор ярмарки: народный клуб коллекционеров «Скарабей» государственного учреждения «Гродненский городской центр культуры». На ярмарке представлены этническая утварь, антикварные украшения, произведения искусства, предметов из нумизматических (монеты), фалеристических (значки, медали), филателистических (почтовые марки, открытки, конверты) и многих других коллекций.

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 29 58 59 650, +375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26 (руководитель народного клуба коллекционеров «Скарабей» ГУ «Гродненский городской центр культуры» Какареко Виктор Иванович)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by,

заявки на участие viktor@kakareko.ru

 

*информацию о проведении вставки уточнять по указанным выше телефонам

Exhibitions of collection material and antiques “Garadzensky Scarabei”

(“Palace of Culture” Brunch №3, in the building)

June, 2018

The organizer of the fair is the folk club of collectors “Scarabei” of the State Institution «Grodno City Cultural Center». The fair features ethnic utensils, antique ornaments, works of art, items from numismatic (coins), faleristic (badges, medals), philatelic (postage stamps, postcards, envelopes) and many other collections.

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 29 58 59 650, +375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26 (the head of folk club of collectors “Scarabei” of State Institution “Grodno City Cultural Center” Victor Ivanovich Kakareko)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by,

applications for participation viktor@kakareko.ru

 

*specify information about the exhibition by the phones mentioned above

Wystawy materiałów kolekcjonerskich i antyków “Garadzienski Skarabeusz” (filia №3 “Pałac Kultury”)

czerwiec 2018 r. (soboty i / lub niedziele)

Organizator jarmarku: ludowy klub kolekcjonerów “Skarabeusz” instytucji państwowej “ Grodzieński miejski centrum kultury “. Na targach prezentowane są etniczne naczynia, zabytkowe ozdoby, dzieła sztuki, przedmioty numizmatyczne (monety), falerystyczne (odznaki, medale), filatelistyczne (znaczki pocztowe, pocztówki, koperty) i wiele innych kolekcji.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 29 58 59 650,

 + 375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by,

viktor@kakareko.ru

* informacje na temat przeprowadzenia wystawy prosimy dowiadywać się przez podane powyżej telefony

Выставы калекцыйнага матэрыялу і прадметаў даўніны

«Гарадзенскі скарабей»

(філіял №3 «Палац культуры», у будынку)

чэрвень 2018 г. (па суботах і /або нядзелях)

Арганізатар кірмашу: народны клуб калекцыянераў «Скарабей» ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры». На кірмашы прадстаўлены этнічныя рэчы, антыкварныя ўпрыгажэнні, творы мастацтва, прадметы з нумізматычных (манеты), фалерыстычных (значкі, медалі), філатэлістычных (паштовыя маркі, паштоўкі, канверты) і многіх іншых калекцый.

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 29 58 59 650, +375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26 (кіраўнік народнага клуба калекцыянераў «Скарабей» ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры» Какарэка Віктар Іванавіч)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by,

заяўкі на ўдзел: viktor@kakareko.ru

 

*інфармацыю аб правядзенні выставы ўдакладняць па ўказаных вышэй тэлефонах

Выставки в филиале № 1 «Выставочный зал» (ул. Ожешко, 38)

ГУ «Гродненский культурно-развлекательный и выставочный центр»

июнь 2018 г. (по отдельному плану)

На протяжении месяца проводятся тематические выставки и выставки-продажи работ гродненских фотографов, художников, графиков, скульпторов и других мастеров из Беларуси и ближнего зарубежья.

Подробна информация и афиши в группе: https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+375 152 72 07 42, + 375 152 74 35 11

(филиал № 1 «Выставочный зал», ул. Ожешко, 38)

email: kulturagrodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail, vystauka@tut.by

Exhibitions in “Exhibition Hall” Brunch № 1 (Ozheshko Street, 38)

State Institution “Grodno Cultural-Entertainment and Exhibition Center”

June 2018 (according to a separate plan)

During the month, thematic exhibitions and selling exhibitions of works by Grodno photographers, artists, graphic artists, sculptors and other masters from Belarus and near abroad are held.

See more: https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),  +375 152 72 07 42, + 375 152 74 35 11(“Exhibition Hall” Brunch № 1, Ozheshko Street, 38)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com, vystauka@tut.by

Wystawy w filii nr 1 “Sala wystawowa” (ul. Ożeshko 38)

GU ” Grodzieńskie kulturalno-rozrywkowe i wystawowe centrum “

czerwiec 2018 r. (Zgodnie z odrębnym planem)

W ciągu miesiąca odbywają się wystawy tematyczne i wystawy – sprzedaże prac fotografów, artystów, grafików, rzeźbiarzy i innych mistrzów z Białorusi i z zagranicy.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94 , +375 152 72 07 42,

+ 375 152 74 35 11

https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail, vystauka@tut.by

Выставы ў філіяле № 1 «Выставачная зала» (вул. Ажэшкі, 38)

ДУ «Гродзенскі культурна-забаўляльны і выставачны цэнтр»

чэрвень 2018 г. (па асобным плане)

На працягу месяца праводзяцца тэматычныя выставы і выставы продажу работ гродзенскіх фатографаў, мастакоў, графікаў, скульптараў і іншых майстроў з Беларусі і блізкага замежжа.

Падрабязная інфармацыя і афішы ў групе: https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+375 152 72 07 42, + 375 152 74 35 11

(філіял № 1 «Выставачная зала», вул. Ажэшкі, 38)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail, vystauka@tut.by

 

 
Выставки-ярмарки мастеров народного творчества и художников любительского объединения «Гарадзенскі каларыт»

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

ул. Советская, июнь 2018 г.

 (еженедельно: среда, пятница, суббота, воскресенье)

На ул. Советской представлено творчество мастеров народного любительского объединения народного творчества и художников «Гарадзенскі каларыт». На выставке-ярмарке соединились самые традиционные виды ремесел и новые направления творчества. Рядом с соломенными пауками, скульптурами, вырезанными из дерева, куклами-оберегами располагаются картины из перьев, картины с видами города Гродно, работы кузнецов, изделия, выполненные из соломки, лозы, представлена вышивка, керамика и многое другое.

Подробная информация на сайте: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 38 23, + 375 152 68 38 21  (филиал № 2 «Центр наследия»

ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Реймонта, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Exebition-fairs of craftsmen and artists of amateur association “Garadzenskі Kalaryt “

State institution “Grodno City Cultural Center”

Sovietskaya str., June 2018

 (weekly: Wednesday, Friday, Saturday, Sunday)

In Sovietskaya str. creativity of the masters of the amateur folk art association and artists “Garadzensky Kalaryt” is represented. At the exhibition-fair the most traditional kinds of crafts and new directions of creativity were joined. Near the straw spiders, sculptures carved from wood, talisman dolls there are pictures of feathers, paintings with views of Grodno, works of blacksmiths, products made of straw, vine; embroidery, ceramics and much more.

See more: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 68 38 23, + 375 152 68 38 21 (“Heritage Center” Branch №2 State Institution Grodno City Cultural Center”, Reimont Street, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Wystawy-jarmarki mistrzów twórczości ludowej “Garadzienskі kalaryt” GU “Grodzieński miejski centrum kultury” ul. Sowieckaja,

czerwiec 2018 r. (co tydzień: środa, piątek, sobota, niedziela)

Na ulicy Sowieckiej przedstawiona twórczość artystów i mistrzów amatorskiego stowarzyszenia sztuki ludowej “Garadzienski kalaryt”. Na wystawie-jarmarku połączono najbardziej tradycyjne rodzaje rzemiosła i nowe kierunki twórczości. Obok pająków ze słomy, rzeźb, wyrzeźbionych z drewna, lalek-amuletów umieszczone obrazy z piór, obrazy z widokiem na miasto Grodno, prace kowali, wyroby ze słomy, wikliny, reprezentowane hafty, ceramika i wiele innych.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 38 23,

+ 375 152 68 38 21  https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Выставы-кірмашы майстроў народнай творчасці і мастакоў

аматарскага абяднання «Гарадзенскі каларыт»

ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры»

вул. Савецкая, чэрвень 2018 г.

(штотыдзень: серада, пятніца, субота, нядзеля)

На вул. Савецкай прадстаўлена творчасць майстроў народнага аматарскага аб’яднання народнай творчасці і мастакоў «Гарадзенскі каларыт». На выставе-кірмашы злучыліся традыцыйныя віды рамёстваў і новыя напрамкі творчасці. Побач з саламянымі павукамі, скульптурамі, выразанымі з дрэва, лялькамі-абярэгамі размяшчаюцца карціны з пер’я, карціны з відамі горада Гродна, работы кавалёў, вырабы, выкананыя з саломкі, лазы, прадстаўлена вышыўка, кераміка і многае іншае.

Падрабязная інфармацыя на сайце:

https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 68 38 23, + 375 152 68 38 21 (філіял № 2 «Цэнтр спадчыны»

ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Рэйманта, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

 
Выставки и мероприятия в филиале № 2 «Центр наследия»

(ул. Реймонта, 12)

июнь 2018 г. (по отдельному плану)

На постоянной основе действует выставка

средневековых рыцарских доспехов.

Постоянная экспозиция современного и народного творчества.

Подробная информация на сайте:

https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 38 38 23, + 375 152 68 38 21  (филиал № 2 «Центр наследия»

ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Реймонта, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Exhibitions and events in “Heritage Center” Branch №2

(Reimont Street, 12)

June 2018 (according to a separate plan)

On an ongoing basis, there is an exhibition of

medieval knight armor (according to a separate plan).

Permanent exhibition of contemporary and folk art.

See more: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 38 38 23, + 375 152 68 38 21 (“Heritage Center” Branch №2 State Institution “Grodno City Cultural Center”, Reimont Street, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

       Wystawy i wydarzenia w filii № 2 “Centrum Dziedzictwa”

(ul.Rejmonta, 12) czerwiec 2018 r., (według odrębnego planu).

Na stałe odbywa się wystawa średniowiecznej zbroi rycerskiej.

Stała ekspozycja sztuki współczesnej i ludowej.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 29 58 59 650,

 + 375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26

https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Выставы і мерапрыемствы ў філіяле № 2 «Цэнтр спадчыны»

(вул. Рэйманта, 12)

чэрвень 2018 г. (па асобным плане)

На пастаяннай аснове дзейнічае выстава сярэднявечных рыцарскіх даспехаў.

Пастаянная экспазіцыя сучаснай і народнай творчасці.

Падрабязная інфармацыя на сайце:

https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 38 38 23, + 375 152 68 38 21 (філіял № 2 «Цэнтр спадчыны»

ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры», вул. Рэйманта, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

 

 
Мероприятия в филиале № 1 «Концертный зал» (ул. Дзержинского, 1)

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

июнь 2018 г. (по отдельному плану)

На протяжении месяца проводятся концерты артистов ГУ «Гродненский городской центр культуры» и приглашенных артистов из Республики Беларусь. Подробная информация на сайте https://ckg.by

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 25 73, + 375 152 74 19 55 (филиал № 1 «Концертный зал»)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Events in “Concert Hall” Brunch № 1 (Dzerzhinsky str., 1)

State Institution “Grodno City Cultural Center”

June 2018 (according to a separate plan)

During a month concerts of artists of State Institution “Grodno City Cultural Center” and invited artists are held.

See more: https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 68 25 73, + 375 152 74 19 55 (“Concert Hall” Brunch № 1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Wydarzenia w filii № 1 “Sala koncertowa” (ul. Dzierżyńskiego, 1)

GU ” Grodzieński miejski centrum kultury ” czerwiec 2018 r. (według odrębnego planu) 

Przez cały miesiąc odbywają się koncerty wykonawców Państwowej Instytucji “ Grodzieńskie centrum kultury” i zaproszonych wykonawców z Republiki Białoruś.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 72 06 94, + 375 152 68 25 73,

+ 375 152 74 19 55 

https://ckg.by

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Мерапрыемствы ў філіяле № 1 «Канцэртная зала»

(вул. Дзяржынскага, 1)

ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры»

чэрвень 2018 г. (па асобным плане)

На працягу месяца праводзяцца канцэрты артыстаў ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры» і запрошаных артыстаў з Рэспублікі Беларусь. Падрабязная інфармацыя на сайце: https://ckg.by

 

Кантактны тэлефон: + 375 152 72 06 94 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі гарвыканкама, пл. Леніна, 2/1),

+ 375 152 68 25 73, + 375 152 74 19 55 (філіял № 1 «Канцэртная зала»)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

 
Мероприятия в ГУ «Гродненский культурно-развлекательный и выставочный центр» (ул. Лидская, 1)

июнь 2018 г.

Подробная информация об услугах и мероприятиях на сайте http://galaxycenter.by

 

Контактный телефон: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30  (ул. Лидская, 1)

email: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

Events in the State Institution “Grodno Cultural-Entertainment and Exhibition Center” (Lidskaya Street, 1)

June 2018

See more: http://galaxycenter.by

 

Contact phone: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

Wydarzenia w Państwowej Instytucji ” Grodzieński kulturalno-rozrywkowy i wystawowe centrum” (ul.Lidskaja,1)

czerwiec 2018 r.

Kontakt telefoniczny: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30

http://galaxycenter.by

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

Мерапрыемствы ў ДУ «Гродзенскі культурна-забаўляльны і выставачны цэнтр» (вул. Лідская, 1)

чэрвень 2018 г.

Падрабязная інфармацыя аб паслугах і мерапрыемствах на сайце: http://galaxycenter.by

Кантактны тэлефон: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30

(вул. Лідская, 1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

 
Мероприятия на Августовском канале

(по отдельному плану)

июнь 2018 г.

Подробная информация на сайте: http://grodnoturinvest.by

Контактный телефон: + 375 152 43 01 75,

+ 375 152 74 55 80, + 375 152 74 55 80 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома)

e-mail: info@grodnoinvest.by

Events on the Augustow Canal

(according to a separate plan)

June 2018

See more: http://grodnoturinvest.by

 

Contact phone: + 375 152 43 01 75, + 375 152 74 55 80, + 375 152 74 55 80 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the District Executive Committee)

e-mail: info@grodnoinvest.by

Wydarzenia na Kanale Augustowskim

(zgodnie z odrębnym planem) 

czerwiec 2018 r.

 

Kontakt telefoniczny: + 375 152 43 01 75, + 375 152 74 55 80,

+ 375 152 74 55 80 

http://grodnoturinvest.by 

e-mail: info@grodnoinvest.by

Мерапрыемствы на Аўгустоўскім канале

(па асобным плане)

чэрвень 2018 г.

Падрабязная інфармацыя на сайце: http://grodnoturinvest.by

Кантактны тэлефон: + 375 152 43 01 75,

+ 375 152 74 55 80, + 375 152 74 55 80 (аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама)

e-mail: info@grodnoinvest.by

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх