Август 2018

Август 2018
 August 2018
Польский 2018
Sierpień 2018

 

 
Мероприятия в рамках проекта «Мероприятия выходного дня»

4, 11, 18 и 25 августа 2018 г., 17.00

пл. Советская

(по субботам)

Серия концертов и мероприятий с участием артистов города Гродно.

В августе гостей и жителей города ждет серия мероприятий кавер-групп города.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте: https://ckg.by

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Возможны изменения в связи с погодными условиями

Activities within the framework of the project “Activities of the weekend”

4, 11, 18 and 25 August 2018, 17.00

Sovietskaya Sq.

 (on Saturdays)

A series of concerts and events with the participation of Grodno artists.

In August, guests and residents of the city are waiting for a series of events

cover bands of the city.

See more: https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

*Due to weather conditions changes in the program are possible

 

Przedsięwzięcia w ramach projektu „Przedsięwzięcia dnia wolnego”

4, 11, 18 i 25 sierpnia 2018 r. od godz. 17.00

Pl.Sowiecki

(w soboty)

Seria koncertów i przedsięwzięć z udziałem artystów miasta Grodna.

W sierpniu na gości i mieszkańców miasta czeka seria przedsięwzięć cover-bands miasta

Informacja szczegółowa w przededniu  przedsięwzięć na stronie: https://ckg.by

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, PL. Lenina 2 / 1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (IE „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”, ul. Popowicza 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

*Możliwe zmiany w związku z warunkami pogodowymi

 
Открытый фестиваль народного творчества

«Августовский канал в культуре трех народов»

август 2018 г.
(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка) 

Ежегодно проводится фестиваль дружбы трех народов.

В этот день гостей Августовского канала ждут: аутентичное пение, веселая музыка и искрометный юмор. Каждый сможет продегустировать блюда региональной кухни, примерить народный костюм Принеманья, потанцевать и зажечь вместе с известными молодежными группами. Желающие смогут приобрести разнообразные изделия народных мастеров, поучаствовать в мастер-классах по соломо- и лозо-плетению, ткачеству, вышивке, гончарству, вытинанке, художественной росписи. Всех ждут новые соревнования и конкурсы.
Подробная информация и программа накануне мероприятия на сайте http://gromc.by

 

Контактный телефон: + 375 152 74 33 92, +375 152 72 27 04,

+ 375 152 72 27 04 (ГУК «Гродненский областной методический центр народного творчества»).

e-mail: onmcnt@tut.by

Open Folk-Art Festival

“The August Channel in the Culture of Three Nations”

August 2018

(Grodno region, Augustow Canal, Dombrovka sluice)

The festival of friendship of three nations is held every year.

In the program there are authentic singing,        festal music and sparkling humor. Everyone will be able to taste the dishes of regional cuisine, try on Prinemanya’s folk costume, dance and hit the dance floor with famous youth groups. Those who wish can buy various products of folk artists, participate in master classes on straw and wicker weaving, weaving, embroidery, pottery, vyitinanka, art painting. Everyone is waiting for new competitions.

See more: http://gromc.by

 

Contact phone: + 375 152 74 33 92, +375 152 72 27 04,

+ 375 152 72 27 04 (State Institution of Culture “Grodno Regional Methodological Center of Folk Art”)

e-mail: onmcnt@tut.by

Otwarty Festiwal Twórczości Ludowej

„Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów”

sierpień 2018 r.
(rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)

Co roku przeprowadza się festiwal przyjaźni trzech narodów.

W tym dniu na gości Kanału Augustowskiego czekają: autentyczny śpiew, wesoła muzyka i iskrzący humor. Każdy może zdegustować potrawy kuchni regionalnej, przymierzyć strój ludowy  Nadniemnia, zatańczyć i pobawić się razem ze znanymi zespołami młodzieżowymi. Chętni mogą nabyć rozmaite wyroby mistrzów ludowych, wziąć udział w mistrz-klasach tworzenia wyrobów ze słomy i wikliny, w tkactwie, haftowaniu, garncarstwie, wycinankach, malowania artystycznego. Na Państwa czekają nowe współzawodnictwa i konkursy.
Szczegółowa informacja i program w przeddzień przedsięwzięcia na stronie http://gromc.by

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 74 33 92, +375 152 72 27 04,

+ 375 152 72 27 04 (PIK „Grodzieńskie Obwodowe Centrum Metodyczne Twórczości Ludowej »).

e-mail: onmcnt@tut.by

 
Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу 
август 2018 г.
(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка) В соревнованиях принимают участие команды

из Гродненской, Брестской областей и Республики Польши.
Подробная информация и программа накануне мероприятия на сайте:

http://www.oblsport.grodno.by


Контактный телефон: + 375 15 2 77 28 77 (управление спорта и туризма облисполкома), +375 152 74 00 32, + 375 152 96 00 94

(отдел образования, спорта и туризма горисполкома)

e-mail: office@oblsport.grodno.by, gikfiz@tut.by

Open championship of Grodno region on marsh soccer

August 2018

(Grodno region, Augustow Canal, Dombrovka sluice)

Teams from Grodno, Brest regions and the Republic of Poland take part in competitions.

See more:

http://www.oblsport.grodno.by

 

Contact phone: + 375 15 2 77 28 77 (Sports and Tourism Department of the Regional Executive Committee), +375 152 74 00 32, + 375 152 96 00 94 (Department of Education, Sports and Tourism of the City Executive Committee)

e-mail: office@oblsport.grodno.by, gikfiz@tut.by

Otwarte Mistrzostwa obwodu grodzieńskiego w błotnej piłce nożnej
sierpień 2018 r.
(rejon grodzieński, Kanał Augustowski, śluza Dąbrówka)
W zawodach biorą udział drużyny

z obwodów grodzieńskiego, brzeskiego i Rzeczpospolitej Polskiej.
Szczegółowa informacja i program w przeddzień przedsięwzięcia na stronie:

http://www.oblsport.grodno.by


Telefon kontaktowy: + 375 15 2 77 28 77 (Urząd Sportu i Turystyki Obwodowego Komitetu Wykonawczego), +375 152 74 00 32,

+ 375 152 96 00 94

(Oddział Oświaty, Sportu i Turystyki Miejskiego Komitetu Wykonawczego)

e-mail: office@oblsport.grodno.by, gikfiz@tut.by

 
Культурно-развлекательная программа

«Вам, уважаемые ветераны и пожилые люди»

август 2018 г. урочище «Пышки»

(по субботам и воскресеньям ежемесячно)

Культурно-развлекательные мероприятия для пожилых людей с приглашением артистов, духовых оркестров. Проводятся в летний период до 1 октября по субботам и воскресеньям.

Подробная информация на сайте: https://ckg.by

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Cultural and entertainment program

“To you, dear veterans and elderly people”

August 2018, “Pyshki” area

  (on Saturdays and Sundays every month)

Cultural and entertainment events for the elderly with the invitation of artists, brass bands are held in summer until October 1 on Saturdays and Sundays.

See more: https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 68 20 20,

+ 375 152 68 48 57(State Institution

«Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Program kulturalno-rozrywkowy

„Szanownym weteranom i ludziom starszym”

sierpień 2018 r. uroczysko „Pyszki”

(w soboty i niedziele co miesiąc)

Przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe dla ludzi w podeszłym wieku z zaproszeniem artystów, orkiestr dętych. Przeprowadza się w okresie letnim do 1 października w soboty i niedziele.

Informacja szczegółowa na stronie: https://ckg.by

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, PL. Lenina 2 / 1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”, ul. Popowicza,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 
Разножанровые концерты из серии

«Музыкально-туристический сезон «Суббота у Дворца»,

4, 11, 18 и 25 августа 2018 г. с 19.00 до 21.00

на пл. Советской у филиала №3 «Дворец культуры»

На протяжении летнего периода на пл. Советской будут организованы разножанровые концерты с участием популярных артистов, музыкантов города, приглашенных артистов из ближнего зарубежья.

Подробная информация накануне мероприятий на сайте:

 https://ckg.by, https://vk.com/kz_grodno

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 29 285 80 50 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», Альферович Евгений Олегович)

е-mail: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Various genre concerts from the series

“The musical and tourist season “Saturday at the Palace”,

August 4, 11, 18, 25 2018, 19.00 – 21.00

Sovietskaya Sq., “Palace of Culture” branch № 3

During the summer period on Sovietskaya Sq. will be organized various genre concerts with the participation of popular artists, musicians of the city, invited artists from the near abroad.

See more:

https://ckg.by, https://vk.com/kz_grodno

 

Contact phone: + 375 152 72 06 949494 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1), + 375 29 285 80 50 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Alferovich Evgeny Olegovich)

е-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Różnorodzajowe koncerty z serii

„Sezon muzyczno-turystyczny „Sobota przy Pałacu”,

4, 11, 18 i 25 sierpnia 2018 r. od godz. 19.00 do 21.00

na Pl. Sowiecki przy Filii nr 3 „Pałac kultury”

W okresie letnim na pl. Sowieckim będą organizowane różnego rodzaju koncerty z udziałem popularnych artystów, muzyków miasta, zaproszonych artystów z bliskiej zagranicy.

Informacja szczegółowa w przeddzień  przedsięwzięć na stronie:

https://ckg.by, https://vk.com/kz grodno

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, PL. Lenina 2 / 1),

+ 375 29 285 80 50 (IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”,

Alfierowicz Jewgienij)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Праздник танца «Танцуючы горад»

август 2018 г.

ул. Советская

На центральных улицах города будут работать танцевальные площадки. Все желающие смогут познакомиться и принять участие в мастер-классах по таким направлениям, как хип-хоп, брейк-данс, сальса, бачата, кизомба, бразильский зук и др. В мероприятии примут участие профессиональные коллективы и танцоры города. Сделаем наш город самым танцующим вместе.

Подробная информация на сайте: https://ckg.by

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Dance Festival “Tantsuyuchy Horad”

August 2018

Sovietskaya Street

 

Dancefloors will work on the central streets of the city. Everyone will be able to get acquainted and take part in master classes in such areas as hip-hop, breakdance, salsa, bachata, kizomba, Brazilian zook and others. Professional collectives and dancers of the city will take part in the event. Let’s make our city the most dancing together.

See more: https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Święto tańca „Tańczące miasto”

sierpień 2018 r.

ul. Sowieckaja

Na centralnych ulicach miasta będą pracować place taneczne. Wszyscy chętni mogą zapoznać się i wziąć udział w mistrz-klasach w takich kierunkach, jak hip hop, breakdance, salsa, baczata, kizomba, brazylijski zuk i in. W przedsięwzięciu wezmą udział zawodowe zespoły i tancerze miasta. Zróbmy nasze miasto najbardziej tanecznym razem.

Szczegółowa informacja na stronie: https://ckg.by

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, PL. Lenina 2 / 1),

+ 375 152 68 20 20, + 375 152 68 48 57 (IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury” ul.Popowicza 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 
Мероприятия в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера совместно с

ОО «Гродненский парк аттракционов»

август 2018 г.

В программе работа аниматоров на тематических мероприятиях (по отдельному плану), ростовые куклы, конкурсы и подарки. Работа парка аттракционов, розыгрыши пригласительных билетов, работа торговых объектов с продажей попкорна и складной ваты.

Подробная информация и афиши о проведении мероприятий: https://vk.com/parkgrodno

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Events in the city park named after Zh.E. Zhiliber together with

NGO “Grodno Amusement Park”

August 2018

In the program, the work of animators at thematic events (according to a separate plan), life-size puppets, contests and gifts. The work of the amusement park, the drawing of invitation cards, the work of retail facilities with the sale of popcorn and candy floss.

See more: https://vk.com/parkgrodno

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

Przedsięwzięcia w parku miejskim im. Giliberta razem z

„ Grodzieński Park Atrakcji” Sp.zo.o.

sierpień 2018 r.

W programie praca animatorów na przedsięwzięciach tematycznych (według poszczególnego planu), wzrostowe lalki, konkursy i prezenty. Praca parku atrakcji, rozgrywki zaproszeń, praca obiektów handlowych ze sprzedażą popcornu i słodkiej waty.

Informacja szczegółowa i afisze o prowadzeniu przedsięwzięć: https://vk.com/parkgrodno

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Pl. Lenina 2 / 1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by

 
Мероприятия по ул. Советской в стиле «Гродно Арбат»

август 2018 г. (на протяжении месяца)

Выставки-ярмарки мастеров народного творчества и художников любительского объединения «Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (еженедельно: среда, пятница, суббота, воскресенье), работа уличных музыкантов по ул. Советская, художника-портретиста, уличных танцоров, кавер-бендов, работа кафе под открытым небом.

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

 + 375 15 2 68 38 20, + 375 152 68 20 20  (ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Поповича, 50)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Возможны изменения в связи с погодными условиями

Events on Sovietskaya street in the style of “Grodno Arbat”

August 2018 (during the month)

Exhibitions and fairs of masters of national creativity and artists of amateur association “Garadzensky Kalaryt” State Institution “Grodno City Cultural Center” (weekly: Wednesday, Friday, Saturday, Sunday), work of street musicians on Sovietskaya str., portrait painter, street dancers, cover bands, work cafe in the open air.

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 15 268 20 20, + 375 152 68 48 57 (State Institution «Grodno City Cultural Center», Popovich str.,50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

* Due to weather conditions changes in the program are possible

Przedsięwzięcia po ul. Sowieckiej w stylu „Grodno Arbat”

sierpień 2018 r. (w ciągu miesiąca)

Targi mistrzów twórczości ludowej i artystów amatorskiego zjednoczenia „Garadzienskі kałaryt” IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury” (co tydzień: środa, piątek, sobota, niedziela), praca ulicznych muzyków przy ul. Sowieckaja, artysty-portrecisty, ulicznych tancerzy, cover-bands, praca kawiarni pod gołym niebem.

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego,

Pl. Lenina 2 / 1),

+ 375 15 2 68 38 20, + 375 152 68 20 20 (IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”, ul. Popowicz, 50)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 

*Możliwe są zmiany w związku z warunkami pogodowymi

 
Выставки коллекционного материала и предметов старины “Гарадзенскі скарабей”

(филиал №3 «Дворец культуры»)

август 2018 г. (по субботам и /или воскресеньям)

Организатор ярмарки: народный клуб коллекционеров «Скарабей» государственного учреждения «Гродненский городской центр культуры». На ярмарке представлены этническая утварь, антикварные украшения, произведения искусства, предметов из нумизматических (монеты), фалеристических (значки, медали), филателистических (почтовые марки, открытки, конверты) и многих других коллекций.

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 29 58 59 650, +375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26 (руководитель народного клуба коллекционеров «Скарабей» ГУ «Гродненский городской центр культуры» Какареко Виктор Иванович)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by,

заявки на участие viktor@kakareko.ru

 

*информацию о проведении вставки уточнять по указанным выше телефонам

Exhibitions of collection material and antiques “Garadzensky Scarabei”

(“Palace of Culture” Brunch №3, in the building)

August 2018

The organizer of the fair is the folk club of collectors “Scarabei” of the State Institution «Grodno City Cultural Center». The fair features ethnic utensils, antique ornaments, works of art, items from numismatic (coins), faleristic (badges, medals), philatelic (postage stamps, postcards, envelopes) and many other collections.

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 29 58 59 650, +375 29 394 49 98,

+ 375 152 72 02 26 (the head of folk club of collectors “Scarabei” of State Institution “Grodno City Cultural Center” Victor Ivanovich Kakareko)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by,

applications for participation viktor@kakareko.ru

 

*specify information about the exhibition by the phones mentioned above

Wystawy materiału kolekcji i przedmiotów dawnych czasów

 „Grodzieński skarabeusz”

(Filia nr 3 Pałac kultury)

sierpień 2018 r. (w soboty i / lub niedziele)

Organizator targów: ludowy klub kolekcjonerów „Skarabeusz” Instytucji Państwowej „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”. Na targach przedstawione są sprzęt etniczne, antykwaryczne ozdoby, dzieła sztuki, przedmioty z kolekcji numizmatycznych (monety), falerystycznych (znaczki, medale), filatelistycznych (znaczki pocztowe, kartki pocztowe, koperty) i licznych innych kolekcji.

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Pl. Lenina 2 / 1),

+ 375 29 58 59 650, +375 29 394 49 98, + 375 152 72 02 26 (kierownik ludowego klubu kolekcjonerów „Skarabeusz” IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury” Kakareko Wiktor)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s polchenkova@tut.by,

zgłoszenia do udziału – viktor@kakareko.ru

 

* informację o przeprowadzeniu wstaw można uzyskać na wskazanych wyżej telefonach

 
Выставки в филиале № 1 «Выставочный зал» (ул. Ожешко, 38)

ГУ «Гродненский культурно-развлекательный и выставочный центр»

август 2018 г. (по отдельному плану)

На протяжении месяца проводятся тематические выставки и выставки-продажи работ гродненских фотографов, художников, графиков, скульпторов и других мастеров из Беларуси и ближнего зарубежья.

Подробна информация и афиши в группе: https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+375 152 72 07 42, + 375 152 74 35 11

(филиал № 1 «Выставочный зал», ул. Ожешко, 38)

email: kulturagrodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail, vystauka@tut.by

Exhibitions in “Exhibition Hall” Brunch № 1 (Ozheshko Street, 38)

State Institution “Grodno Cultural-Entertainment and Exhibition Center”

August 2018 (according to a separate plan)

During the month, thematic exhibitions and selling exhibitions of works by Grodno photographers, artists, graphic artists, sculptors and other masters from Belarus and near abroad are held.

See more: https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),  +375 152 72 07 42, + 375 152 74 35 11(“Exhibition Hall” Brunch № 1, Ozheshko Street, 38)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com, vystauka@tut.by

Wystawy w Filii nr 1 „Sala wystawowa” (ul. Orzeszkowej 38)

IP „Grodzieńskie Centrum Kulturalno-Rozrywkowe i Wystawowe”

sierpień 2018 r. (według poszczególnego planu)

W ciągu miesiąca przeprowadzają się wystawy tematyczne i wystawa-sprzedaż prac grodzieńskich fotografów, artystów, grafików, rzeźbiarzy i innych mistrzów z Białorusi i bliskiej zagranicy.

Informacja szczegółowa i afisze w grupie: https://www.facebook.com/Grodnensky.vystavochnyy.zal/

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu

Wykonawczego, Pl. Lenina 2 / 1),

+375 152 72 07 42, + 375 152 74 35 11

(filia nr 1 „Sala wystawowa”, ul. Orzeszkowej 38)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail, vystauka@tut.by

 
Выставки-ярмарки мастеров народного творчества и художников любительского объединения «Гарадзенскі каларыт»

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

ул. Советская, август 2018 г.

 (еженедельно: среда, пятница, суббота, воскресенье)

На ул. Советской представлено творчество мастеров народного любительского объединения народного творчества и художников «Гарадзенскі каларыт». На выставке-ярмарке соединились самые традиционные виды ремесел и новые направления творчества. Рядом с соломенными пауками, скульптурами, вырезанными из дерева, куклами-оберегами располагаются картины из перьев, картины с видами города Гродно, работы кузнецов, изделия, выполненные из соломки, лозы, представлена вышивка, керамика и многое другое.

Подробная информация на сайте: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 38 23, + 375 152 68 38 21  (филиал № 2 «Центр наследия»

ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Реймонта, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Exebition-fairs of craftsmen and artists of amateur association “Garadzenskі Kalaryt “

State institution “Grodno City Cultural Center”

Sovietskaya str., August 2018

 (weekly: Wednesday, Friday, Saturday, Sunday)

In Sovietskaya str. creativity of the masters of the amateur folk art association and artists “Garadzensky Kalaryt” is represented. At the exhibition-fair the most traditional kinds of crafts and new directions of creativity were joined. Near the straw spiders, sculptures carved from wood, talisman dolls there are pictures of feathers, paintings with views of Grodno, works of blacksmiths, products made of straw, vine; embroidery, ceramics and much more.

See more: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 68 38 23,

+ 375 152 68 38 21 (“Heritage Center” Branch №2 State Institution Grodno City Cultural Center”, Reimont Street, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

 

Targi-jarmarki mistrzów twórczości ludowej i artystów Ludowego Zjednoczenia Amatorskiego „Garadzienskі kałaryt”

IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”

ul. Sowieckaja, sierpień 2018 r.

(co tydzień: środa, piątek, sobota, niedziela)

Na ul. Sowieckiej przedstawiono twórczość mistrzów ludowego amatorskiego połączenia ludowej twórczości i artystów « Garadzienskі kałaryt ». Na targach połączyły się najbardziej tradycyjne rodzaje rzemiosł i nowe kierunku twórczości. Obok słomianych pająków, rzeźb, wyciętymi z drzewa, lalkami -amuletami mieszczą się obrazy z piór, obrazy z widokami miasta Grodno, wyroby kowali,  wyroby ze słomki, wikliny, przedstawiono haft, ceramika i wiele innych rzeczy.

Szczegółowa informacja na stronie: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego,

Pl. Lenina 2 / 1),

+ 375 152 68 38 23, + 375 152 68 38 21 (Filia nr 2 „Centrum dziedzictwa”

IP „Grodzieńskie Miejskie centrum Kultury”, ul. Reymonta 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

 
Выставки и мероприятия в филиале № 2 «Центр наследия»

(ул. Реймонта, 12)

август 2018 г. (по отдельному плану)

На постоянной основе действует выставка средневековых рыцарских доспехов.

Постоянная экспозиция современного и народного творчества.

Подробная информация на сайте:

https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 38 38 23, + 375 152 68 38 21  (филиал № 2 «Центр наследия»

ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Реймонта, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Exhibitions and events in “Heritage Center” Branch №2

(Reimont Street, 12)

August 2018 (according to a separate plan)

On an ongoing basis, there is an exhibition of

medieval knight armor (according to a separate plan).

Permanent exhibition of contemporary and folk art.

See more: https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1), + 375 152 38 38 23, + 375 152 68 38 21 (“Heritage Center” Branch №2 State Institution “Grodno City Cultural Center”, Reimont Street, 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

Wystawy i przedsięwzięcia w filii nr 2 „Centrum dziedzictwa”

(ul. Reymonta 12)

sierpień 2018 r. (według poszczególnego planu)

Na stały podstawie działa wystawa

średniowiecznej rycerskiej zbroi.

Stały ekspozycja współczesnej i ludowej twórczości.

Szczegółowa informacja na witrynie:

https://ckg.by, https://vk.com/public118215957

 

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Pl. Lenina 2 / 1),

+ 375 152 68 38 23, + 375 152 68 38 21 (Filia nr 2 „Centrum dziedzictwa”

IP „Grodzieńskie Miejskie centrum Kultury”, ul. Reymonta 12)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com, s_polchenkova@tut.by

 

 

Мероприятия в филиале № 1 «Концертный зал» (ул. Дзержинского, 1)

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

август 2018 г. (по отдельному плану)

На протяжении месяца проводятся концерты артистов ГУ «Гродненский городской центр культуры» и приглашенных артистов из Республики Беларусь. Подробная информация на сайте https://ckg.by

 

Контактный телефон: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, пл. Ленина, 2/1),

+ 375 152 68 25 73, + 375 152 74 19 55 (филиал № 1 «Концертный зал»)

email: kulturagrodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Events in “Concert Hall” Brunch № 1 (Dzerzhinsky str., 1)

State Institution “Grodno City Cultural Center”

August 2018 (according to a separate plan)

During a month concerts of artists of State Institution “Grodno City Cultural Center” and invited artists are held.

See more: https://ckg.by

 

Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, Lenin Square, 2/1),

+ 375 152 68 25 73, + 375 152 74 19 55 (“Concert Hall” Brunch № 1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

Przedsięwzięcia w Filii nr 1 „Sala koncertowa” (ul. Dzierżyńskiego 1)

IP „Grodzieńskie Miejskie Centrum Kultury”

sierpień 2018 r. (według poszczególnego planu)

W ciągu miesiąca organizowane są koncerty artystów IP „Grodzieńskie Miejskie centrum kultury” i zaproszonych artystów z Republiki Białoruś. Informacja szczegółowa na stronie https://ckg.by

Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego,

Pl. Lenina 2 / 1),

+ 375 152 68 25 73, + 375 152 74 19 55 (filia nr 1 „Sala koncertowa”)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, ck.grodno@gmail.com

 
Мероприятия в ГУ «Гродненский культурно-развлекательный и выставочный центр» (ул. Лидская, 1)

август 2018 г.

Подробная информация об услугах и мероприятиях на сайте http://galaxycenter.by

 

Контактный телефон: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30

(ул. Лидская, 1)

email: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

Events in the State Institution “Grodno Cultural-Entertainment and Exhibition Center” (Lidskaya Street, 1)

August 2018

See more: http://galaxycenter.by

 

Contact phone: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

 

Przedsięwzięcia w IP „Grodzieńskie Centrum Kulturalno-Rozrywkowe i Wystawowe” (ul. Lidskaja 1)

sierpień 2018 r.

Informacja szczegółowa o usługach i przedsięwzięciach na stronie http://galaxycenter.by

Telefon kontaktowy: + 375 152 68 64 33, + 375 152 68 64 30

(ul. Lidskaja 1)

e-mail: kultura-grodno@tut.by, gkrvc.grodno@gmail.com

 

 
Мероприятия на Августовском канале

(по отдельному плану)

август 2018 г.

Подробная информация на сайте: http://grodnoturinvest.by

 

Контактный телефон: + 375 152 43 01 75,

+ 375 152 74 55 80, + 375 152 74 55 80 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома)

e-mail: info@grodnoinvest.by

Events on the Augustow Canal

(according to a separate plan)

August 2018

See more: http://grodnoturinvest.by

 

Contact phone: + 375 152 43 01 75, + 375 152 74 55 80, + 375 152 74 55 80 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the District Executive Committee)

e-mail: info@grodnoinvest.by

Przedsięwzięcia na Kanale Augustowskim

(według poszczególnego planu)

sierpień 2018 r.

Informacja szczegółowa na stronie: http://grodnoturinvest.by

Telefon kontaktowy: + 375 152 43 01 75,

+ 375 152 74 55 80, + 375 152 74 55 80 (Oddział Pracy Ideologicznej, Kultury i ds. Młodzieży Rejonowego Komitetu Wykonawczego)

e-mail: info@grodnoinvest.by

 

 
Мероприятия на базе отдыха «Привал»

август 2018 г.

(на протяжении месяца)

Развлекательно-анимационная программа для детей.

 

Подробная информация: http://gtfprival.by

 

Контактный телефон: + 375 33 3 144 144, + 375 29 837 43 74 (администратор гостиницы «Prival Hotel»).

e-mail: prival@tabak.by

Events on the basis of the recreation center “Prival”

(for a month)

Entertaining and animation program for children.

See more: http://gtfprival.by

 

Contact phone: + 375 33 3 144 144, + 375 29 837 43 74 (administrator of the hotel “Prival Hotel”).

e-mail: prival@tabak.by

Przedsięwzięcia w Ośrodku Wypoczynkowym „Priwał”

sierpień 2018 r.

(w ciągu miesiąca)

Program zabawowo-animacyjny dla dzieci.

 

Szczegółowa informacja: http://gtfprival.by

 

Telefon kontaktowy: + 375 33 3 144 144, + 375 29 837 43 74

(administrator hotelu „Prival Hotel”).

e-mail: prival@tabak.by

 

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх